Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava

  • dnevnik
  • glavna knjiga
  • blagajnički dnevnik
  • knjiga ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
  • analitičko knjigovodstvo opreme (materijalne i nematerijalne imovine)
  • saldakonti kupaca (IOS)

 

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

  • godišnja bilanca
  • godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
  • godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
  • izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računovodstvenih konsolidiranih izvještaja
  • izrada izvještaja o novčanim tijekovima, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, profitabilnosti, zaduženosti i sl.