Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava

 • dnevnik
 • glavna knjiga
 • blagajnički dnevnik
 • knjiga ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • analitičko knjigovodstvo opreme (materijalne i nematerijalne imovine)
 • saldakonti kupaca (IOS)

 

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

 • godišnja bilanca
 • godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
 • godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
 • izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računovodstvenih konsolidiranih izvještaja
 • izrada izvještaja o novčanim tijekovima, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, profitabilnosti, zaduženosti i sl.